Støtte og vejledning efter Servicelovens § 85

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer."

Center for Udvikling og Støtte yder specialrådgivning til voksne med fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse samt socialt udsatte voksne.

Hillerød Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp under gældende lovgivning og kvalitetsstandarder.

Der kan fx gives vejledning til: 

  • Selvhjælp i forhold til at udføre dagligdagens gøremål: indkøb, rengøring, madlavning, støtte vedr. økonomi, netværksdannelse m.m.
  • Intensiv og omsorgsgivende støtte til personer med meget betydeligt nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Støtten har overordnet til formål at øge det enkelte menneskes muligheder for at leve et liv, med livskvalitet. Den professionelle støtte og vejledning handler derfor om at etablere og stille rammer til rådighed for den enkelte, eller sørge for at rammerne ikke indsnævres unødigt meget. Støtten i eget hjem vil altid tage udgangspunkt i at motivere, træne eller vedligeholde borgeren i brug af egne ressourcer.

Formålet med vejledningen er selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten skal altid tage udgangspunkt i borgerens egne behov og forudsætninger og gives med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Støtten kan gives til personer der i vidt omfang selv er i stand til at træffe valg.

For flere af borgerne vil det være en forudsætning for at kunne blive i egen bolig, at de modtager støtte i eget hjem.

Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til ledsagelse under ferie.

Der ydes ikke støtte til transport, med mindre støtten har et optrænende sigte med henblik på selvtransportering.

Hillerød Kommune har det fulde myndighedsansvar på området. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence visitation og tilsyn.

 

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS